Informacje dla kursantów

Godziny otwarcia ośrodka, terminy zajęć teoretycznych

Godziny otwarcia biura:

 • Poniedziałek – Piątek 8.00 – 18.00
 • Soboty po wcześniejszym umówieniu

 

Warunki przyjęcia na kurs:

 • Zanim udasz się do starostwa zapraszamy do nas na badania lekarskie które odbywają się co środę o godzinie 16.30
 • Dla kategorii C, CE, D, DE wymagane są badania psychologiczne można je wykonać u nas codziennie od 8.00 do 18.00
 • Z zaświadczeniem lekarskim ( + orzeczenie psychologiczne )i zdjęciem udajemy się do wydziału komunikacji i zakładamy profil kandydata na kierowcę
 • Założony profil dostarczamy do naszego ośrodka i wtedy oficjalnie rozpoczynamy kurs
 • W naszym ośrodku zajęcia teoretyczne można rozpocząć przed założeniem profilu
 • Kurs uważa się za rozpoczęty w dniu wypełnienia karty zgłoszenia
 • Obowiązkowe jest zapoznanie się z naszym regulaminem

 

Jazdy na placu manewrowym WORD Opole:

 • Jazdy są możliwe w poniedziałki i piątki od godziny 16.30 na wszystkie kategorie
 • Umawiamy jazdy z wyprzedzeniem w biurze ośrodka osobiście
 • Jedna jazda w trakcie kursu bezpłatna, kolejne zgodnie z cennikiem
 • Jest możliwość umówienia jazd dla kursantów z innych ośrodków

Regulamin Ośrodka Szkolenia Kierowców STRAŻAK:

I Kursy Prawa jazdy

1. Warunki przyjęcia na kurs:

aby rozpocząć szkolenie Osoba ubiegająca się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi musi spełniać następujące warunki:

 • osiągnąć odpowiedni wiek zgodny z obowiązującymi przepisami

 • posiadając Profil Kandydata na Kierowcę ( PKK )

 • dokonując wpłaty zadatku w wysokości 300 zł za jeden kurs, lub większej kwoty, ale 300 zł z wpłaconej kwoty pozostaje zadatkiem.

 • Wypełnić kartę zgłoszenia i wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z wytycznymi RODO

 • zapoznać się z regulaminem Ośrodka Szkolenia Kierowców, który obowiązuje kursantów od momentu rozpoczęcia kursu.

 • Kurs uważa się za rozpoczęty po podpisaniu i złożeniu karty zgłoszenia w biurze OSK lub przesłaniu ją drogą elektroniczną.

2. Obowiązujące opłaty:

 • Cena kursu widnieje w cenniku znajdującym się w biurze OSK na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej www.naukajazdyopole.pl.

 • Cena za kurs obowiązuje taka jak w dniu rozpoczęcia kursu, z wyjątkiem kursów, które trwają dłużej niż 6 miesięcy.

 • Jeżeli kurs trwa dłużej niż 6 miesięcy, a w międzyczasie wzrosła cena kursu, to obowiązuje cena z dnia zakończenia kursu. Za wyjątkiem kiedy cały kurs został opłacony z góry.

 • cena zawiera:

  • komplet materiałów szkoleniowych

  • minimalną ilość godzin teoretycznych i praktycznych przewidzianych dla danej kategorii prawa jazdy

  • dostęp do programów szkoleniowych i egzaminacyjnych na sali wykładowej

 • Ceny kursów nie obejmują opłat za orzeczenia lekarskie i psychologiczne, chyba że w cenniku jest zapisane inaczej.

 • Płatność za kurs może być rozłożona na nieoprocentowane raty w OSK rozkładanych indywidualnie na czas trwania kursu

 • Jeżeli został wpłacony tylko zadatek, to przed rozpoczęciem zajęć praktycznych należy wpłacić kolejną ratę w wysokości co najmniej 300 zł, kolejne raty należy wpłacać sukcesywnie do końca kursu.

 • Opłaty regulowane są w biurze OSK lub przelewem na konto bankowe, numer konta udostępniamy na życzenie klienta lub dostępny jest na podanej wyżej stronie internetowej.

 • Za uiszczone w biurze wpłaty Ośrodek wystawia paragon fiskalny lub na życzenie klienta fakturę imienną lub na firmę.

 • 3. Teoria:

 • 1 godzina zajęć teoretycznych to 45 minut godziny zegarowej

 • Osoby, które zdały egzamin teoretyczny państwowy przed rozpoczęciem kursu, mają obowiązek uczestniczyć w zajęciach z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.

 • Szkolenie teoretyczne odbywa się zgodnie z harmonogramem umieszczonym na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w biurze ośrodka. Zajęcia przeprowadzane są cykliczne.

 • Szkolenie teoretyczne jest obowiązkowe dla wszystkich za wyjątkiem tych kategorii gdzie, według ustawy, nie ma teorii lub kandydat ma zaliczony egzamin państwowy przed rozpoczęciem kursu.

 • Z zajęć teoretycznych zwolnieni są także kandydaci, którzy teorię zaliczyli w innym ośrodku szkolenia kierowców.

 • Szkolenie teoretyczne zakończone jest egzaminem wewnętrznym dla wymaganych kategorii

 • Egzamin wewnętrzny teoretyczny jest bezpłatny

 • Do egzaminu wewnętrznego teoretycznego kursant może podchodzić tylko raz dziennie

 • Po zakończonej części teoretycznej kursant może dalej uczestniczyć w zajęciach teoretycznych na wybranych tematach

 • nieobecność na zajęciach kursant musi nadrobić uczestnicząc w kolejnych zajęciach z tego samego tematu

 • kursanci którzy zakończyli część teoretyczną kursu lub mają zdany egzamin państwowy mogą uczestniczyć w zajęciach teoretycznych

  4. Praktyka

 • szkolenie praktyczne rozpoczyna się po zdanych teoretycznym egzaminie wewnętrznym teoretycznym lub po zdanym egzaminie państwowym teoretycznym

 • Szkolenie praktyczne obejmuje minimalną ilość godzin przewidzianą dla danej kategorii, za wyjątkiem wykupionych rozszerzonych pakietów.

 • Szkolenie praktyczne kończy się egzaminem wewnętrznym praktycznym

 • Nieobecność na zajęciach wcześniej nie zgłoszona instruktorowi lub w biurze OSK nie jest zaliczana do ilości zaliczonych zajęć, a kursantowi doliczana jest kara, wysokości kary naliczana jest przez przemnożenie ilości godzin nieobecności, przez stawkę według aktualnego cennika.

 • Za nieobecność uważa się również odwołanie jazd w dniu zajęć lub w dniu roboczym poprzedzającym zajęcia po godzinie 14.00

 • Aby odwołać jazdy, tak aby nie została nałożona kara, należy zgłosić to najpóźniej na jeden dzień roboczy przed jazdami do godziny 14.00 w biurze Ośrodka osobiście lub telefonicznie.

 • Nie ma możliwość odwołania jazd na kursach, które zlecone są przez instytucje i sporządzony został harmonogram zajęć.

 • Nie można odwołać jazd ze względu na warunki atmosferyczne niezależnie od rodzaju kursu.

 • Ośrodek posiada tylko pojazdy które są zgodne z obowiązującymi przepisami i kursant nie może odwołać jazd ze względu na rodzaj pojazdu.

 • Kursant może odstąpić od jazd bez żadnych konsekwencji, jeżeli pojazd jest niesprawny technicznie.

 • Instruktorzy na zajęcia praktyczne przydzielani są losowo. Na życzenie Kursanta można Go przydzielić do konkretnego Instruktora, lecz może to skutkować rzadszą częstotliwością zajęć praktycznych

 • Zajęcia praktyczne z kat. B rozpoczynają się i kończą pod biurem OSK, w wyjątkowych sytuacjach można rozpocząć lub skończyć w innym miejscu po uzgodnieniu z Instruktorem i uwzględnieniu czasu na dojazd do lub z parkingu pod biurem Ośrodka.

 • Zajęcia praktyczne z pozostałych kategorii rozpoczynają się i kończą na placu manewrowym Ośrodka.

5. Koniec kursu

 • Aby przystąpić do egzaminów wewnętrznych kończącego kurs, należy uiścić do końca całą ustaloną za kurs kwotę.

 • Egzaminy wewnętrzne kończące kurs obejmują zarówno egzamin wewnętrzny teoretyczny oraz egzamin wewnętrzny praktyczny

 • Aby przystąpić do egzaminu wewnętrznego praktycznego kończącego kurs należy uprzednio zdać egzamin wewnętrzny teoretyczny.

 • Po uzyskaniu pozytywnego wyniku na egzaminie wewnętrznym praktycznym osoba szkolona może otrzymać komplet dokumentów uprawniających do ustalenia terminu egzaminu państwowego teoretycznego i praktycznego, a jego PKK zostaje zaktualizowany i zwrócony.

 • Osoba szkolona na życzenie otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w OSK Strażak

 • Osoba szkolona nie może otrzymać w/w dokumentów, jeśli nie uregulowała całości opłaty za kurs

6. Jazdy doszkalające – uzupełniające – doskonalące

 • Po zakończeniu kursu, jeżeli zachodzi taka potrzeba, każdy nasz Kursant może dokupić dodatkowe jazdy z wybranym instruktorem.

 • Kursanci innych ośrodków mogą wykupić dodatkowe jazdy po przedstawieniu zaświadczenia o ukończonym kursie lub udostępniając nam nr PKK, jeżeli jest zaktualizowany i widnieje w nim zapis o ukończeniu danego szkolenia.

 • Jazdy dodatkowe odbywają się na pojazdach szkoleniowych OSK STRAŻAK

 • istnieje możliwość realizacji jazd dodatkowych na pojeździe osoby szkolonej, jeżeli pojazd ten jest przystosowany do szkolenia i posiada odpowiednia adnotację w dowodzie rejestracyjnym

 • Osoby posiadające już prawo jazdy mogą realizować dodatkowe jazdy w naszym Ośrodku z Instruktorem techniki jazdy w tym również na pojeździe własnym

 • aby zajęcia dodatkowe się odbyły wymagana jest wpłata z góry, w Ośrodku lub wpłata na konto. Wpłaty należy dokonać najpóźniej do dnia roboczego poprzedzającego zajęcia dodatkowe do godziny 14.00 lub do tej godziny przedstawić w biurze dowód wpłaty.

 • Jeżeli wpłata nie zostanie dokonana lub nie zostanie przedstawiony dowód wpłaty do godziny 14.00 dnia roboczego poprzedniego zajęcia są automatycznie odwołane.

 • Jako dni robocze uznajemy każdy dzień od poniedziałku do piątku za wyjątkiem ustanowionych świąt państwowych lub religijnych

7. Rezygnacja

 • w przypadku rezygnacji z kursu OSK Strażak potrąca się z niewykorzystanej części zadatek w wysokości 300 zł za jeden kurs

 • jeżeli kurs nie może się odbyć ze względu na ewidentną winę Ośrodka, zwrócona jest cała wpłacona kwota powiększona o zadatek.

 • Jeżeli kursant nie zgłasza się przez 24 miesiące od ostatnich zajęć kurs jest przerwany automatycznie, zostaje podliczony i zostaje wystawiony dokument rozliczenia

 • rezygnacja przed rozpoczęciem zajęć praktycznych – zwrot wpłaconej kwoty z potrąceniem zadatku w wysokości 300 zł od kursu.

 • rezygnacja podczas zajęć praktycznych – zwrot wpłaconej kwoty z potrąceniem zadatku w wysokości 300 zł od kursu oraz kwoty za zajęcia praktyczne wyliczonej w następujący sposób ( ilość zaliczonych zajęć praktycznych przemnożona przez cenę 1h zajęć dodatkowych według aktualnego cennika )

 

Tematy Zajęć Teoretycznych

Temat Numer Zagadnienia
Pojęcia i definicje oraz podstawowe zasady ruchu drogowego T1 - zapoznanie się z regulaminem ośrodka
- podział pojazdów
- kategorie praw jazdy
- rodzaje dróg i związane z nimi zagrożenia
- Zasada ruchu prawostronnego
- zasada prawej ręki
- zasada ograniczonego zaufania
- zasada szczególnej ostrożności - zasady właściwej postawy w stosunku do innych uczestników ruchu - zasada kulturalnego zachowania
Podstawowe manewry na drodze I T2 - zasady włączania się do ruchu
- omijanie
- wymijanie
- cofanie
Podstawowe manewry na drodze II T3 -wyprzedzanie
- zmiana pasa ruchu
- zatrzymanie i postój
Znaki drogowe I T4 znaki ostrzegawcze - znaki zakazu - znaki nakazu
Znaki drogowe II T5 -znaki drogowe poziome - sygnalizacja świetlna - pozostałe znaki drogowe
Zasady Pierwszeństwa T6
Ruch okrężny T7
Obsługa pojazdu T8
Przepisy porządkowe T9
Zasady zachowania się podczas wypadku drogowego I T10
Zasady zachowania się podczas wypadku drogowego I T11
Alkohol na drodze T12
Zasady przeprowadzenia egzaminu państwowego T13
Projekcja filmów T14

Numer Konta (do wpłat za jazdy dodatkowe i kursy w OSK „STRAŻAK”) :

47 1140 2004 0000 3602 3415 3440

Kierownik Ośrodka – GG:

34899181

scroll up